70 คำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก : WE LOVE KING BHUMIBOL / มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา.
.........................
สถิติและการวิจัยทางด้านพืช / สรพงค์ เบญจศรี.
.........................
การบัญชีขั้นต้น / จันทนา สาขากร.
.........................
ชีวประวัติศาสนทูตมุหัมมัด ฉบับคัดสรร / อับดุลอะซีซ บิน อิบรอฮีม อัล-อุมะรีย์ ; ซุฟอัม อุษมาน, ผู้แปล.
.........................
ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข / ณัฏฐวุฒิ แกัวพิทูลย์ศ.
.........................
Swift 4 พื้นฐานสำหรับพัฒนาแอพบน iOS / จีราวุธ วารินทร์, เขียน.
.........................
พจนานุกรมศัพท์ปฐพีศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.
.........................
พฤติกรรมองค์การ / เจษฎา นกน้อย.
.........................
หลักการจัดการธุรกิจปัจจุบัน = Principle of Management / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.
.........................
กลยุทธ์ระดับองค์การ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ / ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา.
.........................
Big data analytics เส้นทางสู่การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร / วราภรณ์ พรหมวิอินทร์.
.........................
เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 / ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์.
.........................
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย React Redux+Bootstrap / จีราวุธ วารินทร์.
.........................
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย Node.js express+MangoDB / จีราวุธ วารินทร์.
.........................
การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
.........................
แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย / เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง, เขียน.
.........................