ผู้ตรวจการแผ่นดิน :องค์กรอิสระแห่งการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน / เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล.
.........................
กลศาสตร์ 1 / สมกรณ์ ชัยวรากรณ์.
.........................
พื้นที่เสรี = Open Space Technology-Ost/ เอกชัย ศรีวิลาศ.
.........................
อ่างปลา = Fishbowl/ ชลัท ประเทืองรัตนา.
.........................
สุนทรียปุจฉา : กระบวนการสอบถามเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธี = Appreciative inquiry/ อภิญญา ดิสสะมาน.
.........................
เส้นเวลา = Timeline/ ชลัท ประเทืองรัตนา.
.........................
การเสวนาปรึกษาหารือเพื่อสันติ / อภิญญา ดิสสะมาน.
.........................
คู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น / ดวงมณี เลาวกุล.
.........................
รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2563 เล่ม 2 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
.........................
รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2563 เล่ม 1 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
.........................
รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562 เล่ม 4 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
.........................
รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการจัดการกลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร = The guideline study of strategic management for a tourism route model development for promoting cultural tourism in Thonburi District, Bangkok / สุชาดา ธโนภานุวัฒน์.
.........................
รายงานการวิจัยการพัฒนาธุรกิจรายจิ๋วและเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองสำหรับกลุ่มผู้เกษียณอายุภาคอุตสาหกรรมในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = The development of micro business and enhancing self-esteem of industrial retirees in Bang Phli Samutprakarn province / ธัชกร ภัทรพันปี.
.........................
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นงเยาว์ อุทุมพร.
.........................
รายงานการวิจัยการศึกษาปัจจัยและแนวทางป้องกันตามหลักเบญจศีลเพื่อส่งเสริมการไม่กระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการ / ศิลป์ชัย ลีลิตธรรม,วงศกร เพิ่มผล.
.........................
แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว รายงานการวิจัย / ประพัฒน์ เขียวประภัสสร, นุชรา แสวงสุข.
.........................